جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
Enter Title

شماره حساب های بانکی جهت واریز و یا دریافت وجه مربوط به خرید و فروش مشتریان به شرح ذیل میباشد 

بانک ملی حساب سیبا ٠١٠٣٩٣٢٠٠٠٠٠٦ 


بانک صادرات حساب سپهر ٠١٠١٧٩٦٤٢١٠٠٦ 


بانک تجارت جاری١٥٦٣٥٢٢٧٦ حافظ جنوبی کد ١١٠ 


بانک اقتصاد نوین حساب شماره ١٠٦٢١٩٥٠٠١ 


بانک پارسیان حساب شماره ٠١٠٠١٠٠٤٧١٠٠٤ شعبه حافظ 


بانک ملت حساب جام ٧٠ - ١٩٩٠١١٨ شعبه بورس کد٦٢٠٥٩


بانک پاسارگاد حساب شماره ٢٥٦١١٥٧٢٣٥١ شعبه حافظ 


بانک سامان ٨٤٩٤٠٤٧٧٢٦١ شعبه بورس کد٨٤٩