جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
كنترل تضاد منافع

شرکت کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان تمام تلاش خود را  در راستای به حداکثر رسانیدن منافع سرمایه گذاران انجام خواهد داد. مطابق ماده 14 دستورالعمل سبدگرداني درصورتي كه تضاد منافع ميان سبدگردان و مشتري بوجود آيد، اولويت با منافع مشتري مي باشد. درصورتي كه سبدگرداني يا كاركنان وي ذينفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگرداني گزارش آن را افشا مي نمايند.