جمعه 28 دی 1397 ثبت نام
كارمزد خدمات و نحوه محاسبه

سبدگردان براي انجام امور و خدمات سبدگرداني در سال درصدي از خالص آورده سرمايه گذار در ابتداي دوره را به عنوان کارمزد کسر مي کند. اين درصد بسته به ميزان سرمايه گذاري طبق آئين نامه سازمان بورس به شرح زير است

خالص آورده سرمايه گذار

حداكثر کارمزد سالانه سبد گردان

١٠٠ تا ٢٥٠ ميليون ريال

٥%

٢٥١ تا ٥٠٠ ميليون ريال

٤%

٥٠١ تا ١٠٠ ميليون ريال

٣%

١٠٠١ تا ٢٥٠٠ ميليون ريال

٢%

٢٥٠٠ ميليون ريال به بالا

١%